دوره ی جدید Java Se در حال برگزاری
1,000,000 ریال LearningTerm.com
LearningTerm.com
- - - -
LearningTerm.com
[{"Id":595,"Name":"نصب نرم افزار های مورد نیاز و معرفی Java Se","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه اول :معرفی Java \u003c/p\u003e","Len":"\u003cp\u003e00:09:49\u003c/p\u003e","FreePlay":true},{"Id":596,"Name":"مراحل نصب و معرفی مشخصات برنامه ها ی نصب شده و نمایش دمو های آماده جاوا","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه اول :معرفی Java \u003c/p\u003e","Len":"\u003cp\u003e00:13:35\u003c/p\u003e","FreePlay":true},{"Id":597,"Name":"مثالی ساده توسط کدهای جاوا و کامپایل برنامه","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه اول :معرفی Java \u003c/p\u003e","Len":"\u003cp\u003e00:06:56\u003c/p\u003e","FreePlay":true},{"Id":695,"Name":"تعریف در مورد کلاس ، معرفی دستورات ...., import","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه اول :معرفی Java \u003c/p\u003e","Len":"\u003cp\u003e13:29\u003c/p\u003e","FreePlay":false},{"Id":696,"Name":"DataBase PostgreSql توضیح در مورد","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه اول :معرفی Java \u003c/p\u003e","Len":"\u003cp\u003e02:39\u003c/p\u003e","FreePlay":false},{"Id":697,"Name":"...,BlueJ,NetBeans معرفی محیط های برنامه نویسی جاوا مانند","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه اول :معرفی Java \u003c/p\u003e","Len":"\u003cp\u003e04:33\u003c/p\u003e","FreePlay":false},{"Id":698,"Name":"Eclipse 7-معرفی محیط اصل دی این دوره یعنی محیط","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه اول :معرفی Java \u003c/p\u003e","Len":"\u003cp\u003e11:55\u003c/p\u003e","FreePlay":false},{"Id":699,"Name":"مفهوم Virtual Machineو Jvm\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"08:46","FreePlay":false},{"Id":700,"Name":"معرفی DataTableها و توابع همراه با مثال \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"12:01","FreePlay":false},{"Id":701,"Name":"تبدیل انواع متغیرها به دیگری، قانونCamelCase به منظور نام گزاری و...\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"07:22","FreePlay":false},{"Id":702,"Name":"طریقه ی دسترسی به متدهای Static \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"01:37","FreePlay":false},{"Id":703,"Name":"عملکرد دستورات متفاوت با اسامی مشابه مانند ...,Println \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"07:27","FreePlay":false},{"Id":704,"Name":"مفهموم Object Oriented \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"03:17","FreePlay":false},{"Id":705,"Name":"مفهوم Class, Classified\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"15:45","FreePlay":false},{"Id":706,"Name":"ساخت کلاس و تعریف متغیر های عمومی\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"04:10","FreePlay":false},{"Id":707,"Name":"ایجادObjectی از کلاس و استفاده از آن\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"10:52","FreePlay":false},{"Id":708,"Name":"تعریف نوعPrivate, Public (تعریف عناصر کلاس ) \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"03:18","FreePlay":false},{"Id":709,"Name":"طریقه ی اجرای فایلJar توسط BatchIf\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه دوم :\u003c/p\u003e","Len":"05:04","FreePlay":false},{"Id":710,"Name":"معرفی مفهوم مشخصهProperty و معرفی توابع بسیار مهم ...,GetNAme, SetName\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"11:23","FreePlay":false},{"Id":711,"Name":"مفهوم سازنده و متد آن\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"05:20","FreePlay":false},{"Id":712,"Name":"پارامتریک کردن سازنده \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"03:43","FreePlay":false},{"Id":713,"Name":"استفاده از کلمه ی کاربری مهم this\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"06:38","FreePlay":false},{"Id":714,"Name":"آزاد کردن حافظه در جاوا ...,Finalization \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"04:16","FreePlay":false},{"Id":715,"Name":"مفهوم وراثت Inheritance\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"12:02","FreePlay":false},{"Id":716,"Name":"مفهوم چند ریختی Polymerphism\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"10:49","FreePlay":false},{"Id":717,"Name":"مفهوم انتزاع Abstract\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"16:19","FreePlay":false},{"Id":718,"Name":"استفاده از Abstract در مثال\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"04:40","FreePlay":false},{"Id":719,"Name":"ادامه ی مثال قبل \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"01:34","FreePlay":false},{"Id":720,"Name":"نکاتی کاربردی در مورد Abstract\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه سوم :\u003c/p\u003e","Len":"01:52","FreePlay":false},{"Id":721,"Name":"رویداد Interface \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":722,"Name":"ادامه ی توضیح Interface \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"06:49","FreePlay":false},{"Id":723,"Name":"کدنویسی رویداد ها\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"04:39","FreePlay":false},{"Id":724,"Name":"مفهوم Swing \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"09:28","FreePlay":false},{"Id":725,"Name":"دستور برنامه نویسی windows\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"06:36","FreePlay":false},{"Id":726,"Name":"مثالی با استفاده از سازنده ها و ...\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"07:20","FreePlay":false},{"Id":727,"Name":"کارایی دستور SetVisible همراه مثال و استفاده از object ها\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"05:21","FreePlay":false},{"Id":728,"Name":"استفاده از SetLayout و قرارگیری اشیائ در جای مورد نظر\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه چهارم :\u003c/p\u003e","Len":"09:09","FreePlay":false},{"Id":729,"Name":"استفاده از رویدادها و معرفی رویدادهای Button همراه مثال\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":730,"Name":"مثالی دیگر در رابطه با رویدادهای Mouse \r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":731,"Name":"معرفی و استفاده از ID دوم NetBeansId و ایجاد jform\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":732,"Name":"راه حلی که از ناحیه هوشمند خارج شده و از راه اندازه ی دلخواه خارج نشویم و استفاده از منوها و ...\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":733,"Name":"WindowsLokAndFeel و تغییر ظاهر اشیا\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":734,"Name":"اضافه کردن jframe جدید و استفاده از چند فرم تو در تو\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":735,"Name":"مثالی با اشیا combobox و Button\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":736,"Name":"معرفی گزینه های Build و اجرای مثال قبل و ساخت exe\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":737,"Name":"تبدیل اشیاء با اشیاء فارسی و rtl کردن منوها\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه پنجم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":738,"Name":"اضافه کردن عکس به lable و تغییر مسیر عکس استفاده از مهندسی معکوس\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه ششم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":739,"Name":"معرفی تابع jFileChooser ، و بررسی انتخاب فایلها و open کردن و ...\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه ششم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":740,"Name":"آشنایی با شی Timer و استفاده از آن و مسیر دهی به فایل ها\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه ششم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":741,"Name":"ادامه ی مثال قبل و استفاده از متد AcionListener\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه ششم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":742,"Name":"مفهوم exception و Try ، Catch\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه ششم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":743,"Name":"مفهوم Try ، Catch\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه هفتم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":744,"Name":"توضیح در مورد مثال قبل و مثال جدید\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه هفتم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":745,"Name":"بانک اطلاعاتی MySql و نصب آن\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه هفتم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":746,"Name":"توضیح در مورد بانک اطلاعاتی\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه هفتم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":747,"Name":"معرفی انواع داده در MySql و استفاده از دستورات\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه هفتم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false},{"Id":748,"Name":"مبحث آرایه ها همراه مثال\r\n","SessionName":"\u003cp\u003eجلسه هفتم :\u003c/p\u003e","Len":"06:58","FreePlay":false}]
LearningTerm.com Parse Software Group, 2004 - 2012, All right reserved, LearningTerm@gmail.com , Best View in FireFox
Parse Software Group. is a pioneer in innovative DVD based and online video training for leading creative web design,
web development technology and office productivity software programs.