دوره ی Mvc 3 - .Net 4 - در حال برگزاری (غیر قابل خرید تا اتمام دوره )
1,500,000 ریال LearningTerm.com
LearningTerm.com
- - - -
LearningTerm.com
[{"Id":963,"Name":"معرفی Mvc\r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"01:18","FreePlay":false},{"Id":964,"Name":"مبحث الگو پذیری \r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"02:58","FreePlay":false},{"Id":965,"Name":"توضیح Model,View,Controler \r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"03:12","FreePlay":false},{"Id":966,"Name":"ایجاد پروژه Mvc جدید \r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"04:28","FreePlay":false},{"Id":967,"Name":"معرفی کتاب Asp.Net Mvc 3 \r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"07:10","FreePlay":false},{"Id":968,"Name":"نحوه ی ایجاد Controler\r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"02:40","FreePlay":false},{"Id":969,"Name":"معرفی و ایجاد View\r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"03:35","FreePlay":false},{"Id":970,"Name":"ایجاد مدل و پاس دادن آن به View\r\n","SessionName":"جلسه اول :\r\n","Len":"04:12","FreePlay":false},{"Id":971,"Name":"معرفی کلمه ی Modelو استفاده از آن \r\n","SessionName":"جلسه دوم :\r\n","Len":"05:32","FreePlay":false},{"Id":972,"Name":"معرفی Razor و کدنویسی C# بین کدهای Html \r\n","SessionName":"جلسه دوم :\r\n","Len":"07:00","FreePlay":false},{"Id":973,"Name":"طراحی با استفاده از View\r\n","SessionName":"جلسه دوم :\r\n","Len":"07:14","FreePlay":false},{"Id":974,"Name":"اتصال به DataBase\r\n","SessionName":"جلسه دوم :\r\n","Len":"03:33","FreePlay":false},{"Id":975,"Name":"اضافه کردن متدهای ...,Creat,List \r\n","SessionName":"جلسه دوم :\r\n","Len":"00:00","FreePlay":false},{"Id":976,"Name":"ایجاد DataBase\r\n","SessionName":"جلسه سوم :\r\n","Len":"06:23","FreePlay":false},{"Id":977,"Name":"استفاده از DataBase ایجاد شده و فراخوانی داده ها \r\n","SessionName":"جلسه سوم :\r\n","Len":"02:55","FreePlay":false},{"Id":978,"Name":"کامل کردن Design\r\n","SessionName":"جلسه سوم :\r\n","Len":"05:01","FreePlay":false},{"Id":979,"Name":"معرفی Html Helper و استفاده از آن \r\n","SessionName":"جلسه سوم :\r\n","Len":"13:48","FreePlay":false},{"Id":980,"Name":"معرفی Acction Result Creat و کدنویسی صفحه ایجاد و نمایش همزمان \r\n","SessionName":"جلسه چهارم :\r\n","Len":"03:01","FreePlay":false},{"Id":981,"Name":"Post Back اطلاعات به صورت Object \r\n","SessionName":"جلسه چهارم :\r\n","Len":"05:45","FreePlay":false},{"Id":982,"Name":"تغییر RelationوTextBox ها به CheckBox \r\n","SessionName":"جلسه چهارم :\r\n","Len":"08:09","FreePlay":false},{"Id":983,"Name":"طراحی و پیاده سازی Delete و پرسش جهت تایید حذف \r\n","SessionName":"جلسه پنجم :\r\n","Len":"15:41","FreePlay":false},{"Id":984,"Name":"اضافه کردن Checkbox جهت حذف دسته ای سطرها \r\n","SessionName":"جلسه پنجم :\r\n","Len":"12:25","FreePlay":false},{"Id":985,"Name":"اضافه کردن امکان Edit\r\n","SessionName":"جلسه پنجم :\r\n","Len":"10:52","FreePlay":false},{"Id":986,"Name":"اصافه کردن صفحه Detail و کامل کردن قسمت حذف \r\n","SessionName":"جلسه ششم :\r\n","Len":"02:27","FreePlay":false},{"Id":987,"Name":"امکان عمل Route کردن (مسیر یابی)\r\n","SessionName":"جلسه ششم :\r\n","Len":"02:18","FreePlay":false},{"Id":988,"Name":"صفحه ی Layout.cshtmlو ایجاد منو \r\n","SessionName":"جلسه ششم :\r\n","Len":"06:51","FreePlay":false},{"Id":989,"Name":"مبحث امنیت پروژه (User,Pass( و مواردی در مورد کلید های SqlServer \r\n","SessionName":"جلسه ششم :\r\n","Len":"15:10","FreePlay":false},{"Id":990,"Name":"استفاده از Session ایجاد شده در صفحات دیگر \r\n","SessionName":"جلسه ششم :\r\n","Len":"10:53","FreePlay":false},{"Id":691,"Name":null,"SessionName":"\u003cp\u003eادامه دارد...\u003c/p\u003e","Len":null,"FreePlay":false}]
LearningTerm.com Parse Software Group, 2004 - 2012, All right reserved, LearningTerm@gmail.com , Best View in FireFox
Parse Software Group. is a pioneer in innovative DVD based and online video training for leading creative web design,
web development technology and office productivity software programs.